For further information and concert bookings please contact:

Antonet Kooi     p.kooi5@chello.nl    tel. 31 (0)55-5416422  or

Burton Greene  burtgreene@gmail.com    tel. 31 (0)20-6250087


ANBI voorwaarden

         De doelstelling van de Stichting Klezmokum is het faciliteren van de muziekgroep Klezmokum zodat de groep zo vaak als mogelijk voor een zo groot mogelijk publiek kan optreden.

         De stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.

         De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.

         De stichting heeft geen eigen vermogen, slechts een kleine buffer om onverwachte tekorten bij optredens af te dekken.

         Het beleid van de stichting is erop gericht zoveel mogelijk subsidie of fondsen te genereren zodat aan de doelstelling kan worden voldaan.

         De stichting heeft geen eigen personeel, slechts onbezoldigde vrijwilligers met een beperkte onkostenvergoeding.

         De stichting maakt al enkele jaren gebruik van de subsidie van Bureau Maror-gelden. Het gaat om maximaal 5000 euro per jaar waarmee 5 6 concerten bij Joodse Instellingen gefaciliteerd worden.

         Na elke subsidieronde van de Maror vindt volledige verslaggeving plaats, zowel inhoudelijk als financieel.

 

Het bestuur:

Ben van Veen, voorzitter en tijdelijk penningmeester
Sheila Gogol, secretaris
Burton Greene, muzikaal leider

Postadres

St. Klezmokum

P/a Waalstraat 163-HS

1079 DZ Amsterdam